<<Nazad

 

 

naslovna.jpg

14.05.2009.

Dobrovoljnost  i  za  lekarsku  i  stomatološku  komoru


Zalaganja  ministra  ekonomije  M.Dinki
ća    za    izmenu    Zakona    o    privrednim    komorama,    kojim  bi  se    uvelo  načela    dobrovoljnosti    članstva,    i    ujedno    ukinuo    obavezni    doprinos    za    Privrednu    komoru    Srbije,    ukazuje  na  ekonomske    argumente    predloženih    izmena.    Na    isti    način    je    neophodno    razmotriti    ustrojstvo    i    drugih    sličnih    organizacija.
Podsećamo    da    privatni    sektor    već    duže    vremena    ukazuje    na    pravnu    i    privrednu    apsurdnost    Zakona    o    komorama    zdravstvenih    radnika,    koji    u    jednu    obavezujuću    profesionalnu    organizaciju    uključuje    lekare  privatne    preduzetnike    i    lekare  državne    službenike.    Trogodišnji    period    je    pokazao    da    takva    komora  samo  umnožava  ve
ć  hipertrofisanu    zdravstvenu    birokratiju    puneći    joj    džepove    preko    ozakonjenih    nameta    (obavezna    članarina,    brojne    nadoknade,  izdavanje    licence-dozvole    za    rad,    itd).    Matematika    je    prosta:    ako    su    obavezni    troškovi    godišnje    samo    100    evra    po    članu    i    taj    se    iznos    pomnoži    sa    35    hiljada    lekara,    stomatologa    i    farmaceuta    a    koji    su    članovi    obavezujućih    komora,    dobijaju    se    milionske    sume.    Pogrešno    koncipirane    a    obavezne,    komore    su    se    pretvorile    u    vrstu    netransparentih    javnih    preduzeća    sa    svim    privilegijama    koja    pružaju    preneta    ovlasćenja    i    monopolski  položaj.    Komore    su    postale    mesto    brojnih    zloupotreba,    kršenja    zakona,    konflikta  interesa,    nepravilnog    finansijskog    poslovanja    i    nenamenskog    trošenja    sredstava    prikupljenog    od    obaveznih    članarina.    Takvo    stanje    je    rezultiralo    nedavnim  zahtevom    Odbora    za    zdravlje    i    porodicu    Narodne    skupštine    za    uvođenjem    upravnog    nadzora    kao    neophodne    mere    kojom    bi    se    stanje    u    lekarskoj    i    stomatološkoj    komori    vratilo    u    legalne    tokove.    ( http://www.parlament.gov.rs/content/cir/aktivnosti/skupstinske_detalji.asp?Id=1873&t=A  )
Kako  bi  se  zaustavila  daljna  neracionalna    potrošnja    u  zdravstvu,  bilo  bi  korisno  da  ministar    ekonomije  svom    kolegi    ministru    zdravlja    T.Milosavljevi
ću  sugeriše    izmene    Zakona    o    komorama    zdravstvenih    radnika.    Time    bi    se    pokazalo    javnosti    da    kod    upravljanja    javnim    dinarom    ne    postoje    dva    aršina    -    jedan    za    Privrednu,    drugi    za    Lekarsku    komoru.

Dr    Draško    Karađinović
Udruženje    privatnih    lekara    i    stomatologa
Novi    Sad

Back

 

<<Nazad