<<Nazad

petak, 14. april 2006.
 
 
Uz rasprave o komorama
Dva aršina za zdravstvo
Izjava ministra finansija Mlađana Dinkića o nameri da predloži izmenu zakona kojom bi se ukinuo obavezni doprinos za Privrednu komoru Srbije pokazuje da ministar ekonomskim argumentima pokušava da obrazloži ovu meru. Na isti način je neophodno razmotriti ustrojstvo i drugih sličnih organizacija. Podsećamo da privatni sektor već duže vremena ukazuje na pravnu i privrednu apsurdnost Zakona o komorama zdravstvenih radnika, koji u jednu obavezujuću profesionalnu organizaciju uključuje lekare-privatne preduzetnike i lekare-državne službenike. Takva komora ima za svrhu samo da umnoži već hipertrofisanu zdravstvenu birokratiju puneći joj džepove preko raznih ozakonjenih nameta (obavezna članarina, brojne nadoknade i izdavanje licence-dozvole za rad, itd). Matematika je prosta: ako su obavezni troškovi godišnje samo 100 evra po lekaru, a biće sigurno veći, i taj se iznos pomnoži sa 30 hiljada lekara i farmaceuta, dobijaju se milionske sume.
Srbija troši za zdravstvo preko 10 odsto BDP što je proporcionalno najviše u Evropi, pa je neophodno da zakoni iz zdravstva budu barijera rasipanju i nenamenskoj potrošnji. Stoga je privatni sektor pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti ovog zakona. Nedavno je i Savet stranih investitora u "Beloj knjizi 2006" (www.fic.org.yu) preporučio formiranje lekarske komore po modelu iz Republike Slovačke, koja je primer uspešne tranzicione zemlje sa visokom stopom inostranih investicija i razvijenim finansijskim tržištem.
Nedopustivo je da birokratija prisvaja ekstrarentu na osnovu monopolskog zakona. Zbog toga je potrebno da ministar finansija zaštiti od neracionalne potrošnje sredstva Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje kao deo budžeta Republike Srbije. To može učiniti predlogom izmena Zakona o komorama zdravstvenih radnika. Time bi se pokazalo javnosti da kod upravljanja državnom kasom ne postoje dva aršina - jedan za Privrednu, drugi za Lekarsku komoru.
 
Dr Draško Karađinović
Novi Sad
 

 

 

<<Nazad