<<Nazad

Драгана Јовановић: Политичари односе милионе из здравства

Тема дана | 25. април 2011. | 11:59

БЕОГРАД  Ко руп ци ја у здрав ству ће би ти су зби је на и ле ка ри ће пре ста ти да узи ма ју ми то од па ци је на та тек ка да ви де да и ви со ки здрав стве ни функ ци о не ри завр ша ва ју у за тво ру због сво јих по сту па ка и про не ве ра ко је се ме ре ми ли о ни ма, каже проф. др Дра га на Јовановић, члан ор га ни за ци је „Ле ка ри про тив ко руп ци је“ и бив ши се кре тар здрав ства Бе о гра да, у ин тер вјуу за „Прав ду“.

– 

Јав ност ни је до вољ но упо зна та са ко руп ци јом и не пра вил но сти ма у срп ском здрав ству. Основ ни раз лог је со фи сти ци ра на цен зу ра, ко јом се стал но скре ће па жња са комплек сних, али нај о па сни јих фор ми ко руп ци је, а то је си стем ска ко руп ци ја, на оне нај ба нал ни је – при ма ње ми та ко је гра ђа ни не по сред но за па жа ју. Уме сто да се ука зу је на пар тиј ску по др шку ко руп ци ји у здрав ству, с об зи ром да је ова област ве ли ки из вор не ле гал ног фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка, на рав но уз лич но бо га ће ње пар тиј ских ка дро ва, нај ви ше се го во ри о хап ше њу ле ка ра због 200 евра ми та. То је сте ва жан вид ко руп ци је, али да ле ко од то га да је он ру ши лац нор мал ног функ ци о ни са ња здрав ственог сек то ра – ка же у ин тер вјуу за „Прав ду“ проф. др Дра га на Јо ва но вић.

Да ли то значи да се од јавности крију случајеви крупних корупција у здравству?

– Ово што да нас има мо по сле ди ца је усто ли че ног ко руп тив ног си сте ма у здрав ству. На и ме, исто вре ме но се, пре ко скри ве них ко руп тив них ка на ла, од ли ва ју сто ти не ми лио на евра, али је то за јав ност до бро чу ва на тај на. У то ме и ле жи раз лог си стем ске ко руп ци је и одр жа ва ње стал не ми сти фи ка ци је око на чи на бор бе про тив ове кри ми нал не по ја ве. Мо же се го во ри ти и о си му ла ци ји бор бе про тив ко руп ци је као ре ал ном ста њу и од ра зу не по сто ја ња до вољ не по ли тич ке во ље за бор бу про тив ко руп ци је.

Ко је главни кривац за то што четири клиничко бол нич ка цен тра нису реновирана и да ли ће неко преузети одговорност за ненаменско трошење кредита?

– Хитна ре кон струк ци ја 20 плус 1 бол ни ца у Ср би ји од 2004. го ди не је об у хва та ла и два бе о град ска КБЦ-а – зве здар ски и зе мун ски. По сле шест го ди на од по чет ка про јек та, до га ђа ји ја сно ука зу ју на све не пра вил но сти, ло ше ре зул та те, и ште ту на не ту гра ђа ни ма Ср би је, ко ји при том от пла ћу ју 20 го ди на кре дит ЕИБ, узет за ре кон струк ци ју ових бол ни ца. До са да је за ра до ве у ова два КБЦ-а по тро ше но не пу них осам ми ли о на евра. Но вац је био пред ви ђен за јед ну вр сту ра до ва, а утро шен за дру го, при че му се од уста ја ло од основ ним уго во ром пред ви ђе них, нео п ход них ра до ва. О те шком про бле му не ква ли тет них ин ве сти ци о них про је ка та и из во ђач ких ра до ва, нео прав да них про бија ња уго во ре них це на и ве ли ких ка шње ња, од но сно не за вр ша ва ња пред ви ђе них ра до ва по осно ву ова два кре ди та, упо зо ри ли смо јав ност још у ма ју 2009, а ка сни је смо оба ве сти ли и пред став ни ке ЕУ у Ср би ји.

Да ли сте са тим подацима упознали и новог министра здравља Станковића?

– Све по треб не по дат ке до ста ви ли смо и но вом ми ни стру здра вља, у на ди да ће ис ко ри сти ти при ло же не ин фор ма ци је у ра све тља ва њу ове ком плек сне про бле ма ти ке. Нажа лост, ње го ва при ча се кре ће у по гре шном сме ру, јер се про блем по гре шно де фи ни ше као „се и змич ки“, ко ји ва жи се лек тив но са мо за згра ду КЦС, а не и за оста ле, чи ме се скре ће ис пи ти ва ње од го вор но сти за про ма ша је и зло у по тре бе.

Како стати на пут корупцији на релацији пацијент–лекар и вратити поверење народа у здравствени систем?

– Та та ко зва на „ма ла“ ко руп ци ја је са мо по сле ди ца ве ли ке ко руп ци је, чи ји је епи цен тар у са мом Ми ни стар ству здра вља и РЗ ЗО. Ка да се бу де су зби ла ве ли ка ко руп ци ја, у нај ви шим по ли тич ко-здрав стве ним еша ло ни ма, и ка да ле кар ко ји је на кра ју лан ца бу де ви део да и ви со ки здрав стве ни функ ци о не ри од го ва ра ју за сво је по ступ ке, па иду у за твор, он да ће би ти ма ње ко руп ци је у до мо ви ма здра вља. У овом тре нут ку, због на ка рад них за ко на и пар то крат ског упра вља ња здрав ством, а не за бо ра ви мо да јед на стран ка во ди овај ре сор де вет го ди на, ус по ста вио се ме ха ни зам ко руп тив не ко а ли ци је из ме ђу ме наџ мен та–пар тиј ских апа рат чи ка и ле ка ра по прин ци пу: ти ме не пу сти да кра дем ми ли о не за ме не и стран ку на ни воу јав них на бав ки, а ја ћу да за тво рим очи ка да узмеш па ци јен ту пар сто ти на или хи ља да евра за ле че ње. На рав но, осим што је коруп тив на ко а ли ци ја до ве ла до пот пу не етич ке де гра да ци је у здрав ству, она, пре све га, на но си огром ну ште ту па ци јен ти ма, оси гу ра ни ци ма и по ре ским об ве зни ци ма.

Где се српско здравство налази данас?

– По сле де вет го ди на ула га ња у здрав стве ни си стем Ср би је, ре зул тат је по знат: три па ра лел на здрав стве на си сте ма, ло ши здрав стве ни за ко ни до не ти 2005, ра сту ћа ко рупци ја у здрав ству, ско ро нај ве ће сто пе обо ле ва ња и смрт но сти од нај че шћих не за ра зних бо ле сти, ко је су и да ље у стал ном по ра сту…

Да ли је по треб но да лекар да изгуби лиценцу у случају неодговорног лечења и смрти пацијента?

– То је ком пли ко ва но пи та ње и на ње га се мо ра од го во ри ти у скла ду са од ред ба ма Кри вич ног за ко ни ка. Он је пред ви део ка зну за бра не оба вља ња де лат но сти од јед не до 10 го ди на, у за ви сно сти од те жи не кри вич ног де ла про тив здра вља љу ди. Не у са гла ше ност за ко на и не у ре ђе ност ин сти ту ци ја до во ди да ста ња ко је ште ти огром ној ве ћи ни лека ра, а исто вре ме но оне мо гу ћа ва оште ће ног па ци јен та да оства ри од ште ту. И област за шти те пра ва па ци јен та тре ба уре ди ти пот пу но дру га чи је.

Ми нистар мора да реши афе ре

Шта мислите о новом министру здравља Зорану Станковићу и да ли ће он имати довољно времена да исправи грешке свог претходника?

– Министар вре мена нема, а из гле да, очи то, и не сме, с об зи ром да је по ста вљен ис пред стран ке ко ја је де вет го ди на чвр сто др жа ла ре сор здрав ства. Али, ми ни стар већ сада мо же мно го. На свом сто лу већ има не ко ли ко ве ли ких афе ра, ко је мо же и мо ра од мах и са да да ре ша ва. Тре ба са мо да про сле ди на да ље про це су и ра ње, на при мер, до кумен та о ре кон струк ци ји кли нич ко-бол нич ких цен та ра, фи нан си ра них из кре ди та ЕИБ, афе ре са ку по ви ном ко ла хит не по мо ћи ко ја ни ка да ни су ис по ру че на… То био пра ви сиг нал да се кре ће са бор бом про тив ко руп ци је.

Срећ ко Ми ло ва но вић

<<Nazad