Република Србија

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

72 Број: 07-00-6614/2011-01

19. септембар 2011. год.

Б е о г р а д

 

-ИЗВЕШТАЈ О ПРИТИСЦИМА И КОНТРОЛИ  МЕДИЈА У СРБИЈИ 19.09.2011.

-MEDIJI analiza

 --------------------------------------

ENGLISH

                                   

Republic of Serbia

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

ANTI-CORRUPTION COUNCIL

72 No. 07-00-6614/2011-01

19 September 2011

B e l g r a d e


-R E P O R T  ON  PRESSURES ON & CONTROL OF MEDIA IN SERBIA, 19.09.2011.

-MEDIA analysis